Normativa del club

Introducció

Aquesta es la normativa de l’ús de les instal·lacions del club. L’objectiu es millorar els procediments i els serveis prestats als usuaris per adaptar-se a les noves necessitats del club.

La present normativa serà d’obligat compliment tant a tots els usuaris del centre com per al propi personal d’aquest, que vetllarà pel seu compliment en cadascun dels seus apartats.


Pistes de pàdel

1. Reserva pistes de pàdel:

 • a. L’abonament de les pistes s’haurà de realitzar amb anterioritat a l’ús de la pista. Una vegada acabat el temps de la reserva, els usuaris hauran d’abandonar la pista. En el cas que els usuaris vulguin allargar la reserva, hauran de passar posteriorment per recepció per abonar la diferencia amb el temps contractat inicialment.
 • b. El període d’antelació per poder reservar pista serà de 7 dies.
 • c. Les pistes que estiguin com a reserves, hauran de tenir el nom dels 4 jugadors 48 hores prèvia a la partida per poder garantir la reserva. En cas contrari el usuari que la té registrada pot escollir entre obrir la partida per a que el club busqui els components que falten o bé cancel·lar-la.
 • d. Nou Tennis Pàdel Belulla podrà realitzar canvis de pista (respectant vidre o mur), sempre que no es modifiqui l’horari de reserva, per vetllar per una major ocupació de la instal·lació per part dels màxims usuaris possibles.

2. Cancel·lacions de reserves de pistes de pàdel:

Les cancel·lacions de reserves hauran de realitzar-se el dia anterior al ús de la pista reservada. Fora d’aquest termini, el club anul·larà la reserva amb càrrecs. En cas justificat de força major, el club es reserva el dret de no realitzar càrrecs sempre i quan l’usuari sigui la primera vegada que anul·li. Les cancel·lacions realitzades fora de termini, hauran de ser abonades en la pròxima reserva en la que participi el jugador amb el pagament pendent per part d’aquest.

3. Classes particulars i escola de pàdel:

 • a. No està permès impartir classes a persones que no siguin monitors del Nou Tennis Belulla, així com la entrada i ús de carros de pilotes i altres complements dedicats a l’ensenyament de l’esport del pàdel.
 • b. Les cancel·lacions per part de l’alumne d’una classe particular seguiran la mateixa política que les de cancel·lació de reserva de pista de pàdel. Per a que no hi hagi càrrecs s’haurà d’anular el dia anterior a la classe.

4. Prohibicions:

 • a. Queda prohibit juga a futbol o altres esports, sense el control dels entrenadors
 • b. Queda prohibit anar en patins, patinets, bicicleta, skates, etc dins del recinte del club.

Formes de pagament

 1. Tant en les reserves de pista com per la compra de qualsevol producte o servei del club, les formes de pagament seran en efectiu, targeta de Crédit o dèbit i gir bancari.
 2. L’abonament mensual s’abonarà per domiciliació bancària i per avançat cada mes, un cop s’hagi signat el formulari d’inscripció. En cas de devolució de qualsevol gir bancari es cobrarà un càrrec de despeses i gestió de devolució de 5€.

Accessos a les instal·lacions

 1. No està permès l’accés en estat d’embriaguesa
 2. No es permet l’accés d’animals sense permis de la direcció del club.
 3. Aquells usuaris que provoquin altercats o siguin causa de molèstia d’altres usuaris o membres del personal del club podran ser expulsats de les instal·lacions de Belulla.

Pèrdua d’objectes i furts

El club no es fa responsable de la pèrdua o furt d’objectes en les seves instal·lacions. No obstant, el club facilitarà tots els seus mitjans i col·laborarà en la resolució i pèrdua o furt en benefici dels possibles afectats. En el cas que es realitzin actes delictius, la direcció del club emprendrà accions legals sobre els causants i/o impedirà l’entrada de forma temporal o permanent a les seves instal·lacions als causants de dits fets.


Ús de les taquilles

 • Únicament estan autoritzats a utilitzar el servei de taquilles fora de l’horari dl club, les persones que tinguin contractat el servei de lloguer anual de taquilla.
 • El personal de manteniment del club obrirà les taquilles que estiguin tancades i no llogades. El club es reserva el dret de revisar diàriament l’ús de les taquilles i procedir a desallotjar els objectes que es trobin en el seu interior.

Escola de pàdel i tennis

 • Per a que un alumne pugui participar a l’escola del club ha d’estar al corrent de pagament.
 • La forma de pagament de les escoles serà trimestral, per avançat al curs i el pagament no serà fraccionable.
 • Els alumnes seran admesos per rigorós ordre d’inscripció per la formació de cadascun dels grups.
 • Per inscriure’s a l’escola serà obligatòria la signatura del pertinent formulari que s’entregarà a la recepció del club per part de l’alumne en el cas de ser major d’edat o per part d’algun dels seus pares o tutors legals en el cas de tractar-se d’escola de menors.
 • Els alumnes s’inscriuran en les diferents escoles segons edat i disponibilitat horària. S’organitzarà en funció del seu nivell tàctic i tècnic i la direcció de l’escola assignarà els horaris definitius i configurarà els grups definitius.
 • Existeix la possibilitat que un grup quedi anul·lat si hi ha menys de 3 alumnes matriculats i no arriba a estar complet.
 • Si es dona de baixa algun alumnes una vegada iniciat el curs, el club es reserva el dret, si ho estima convenient, de re col·locar els alumnes restants o cancel·lar el grup, retornant en el seu cas la part proporcional no impartida.
 • No s’impartiran classes els dies festius nacionals i de Catalunya i designats com a període vacacional
 • En el cas de que existeixi causa meteorològica que impedeixi la realització de la classe a pista, aquesta es farà al gimnàs. En el cas de que algun alumne no pugui assistir a classe, no es retornarà l’import de la classe perduda a l’alumne en qüestió.
 • Els alumnes aniran a les classes amb el material necessari: pala o raqueta, calçat adequat, indumentària adequada per realitzar esport.
 • En el suposat de lesió o abandono de l’escola a meitat de trimestre, el club no haurà d’abonar l’import de l’escola a l’alumne.
 • Una vegada girat el rebut de l’escola, no es podrà retornar la quantitat abonada. Si l’alumne no vol continuar el trimestre següent, haurà de sol·licitar la baixa definitiva 15 dies abans de l’inici de trimestre.
 • Serà causa de baixa forçada de l’escola per part de Nou Tennis Belulla d’impagament de rebuts, l’ús inadequat de les instal·lacions, comportament violent per part de l’alumne i la falta de respecte vers altres companys, usuaris o monitors de l’escola.

Ús de les instal·lacions

 • Per raons d’higiene, tots els desaprofitaments hauran de ser dipositats a les papereres les recinte. Al final de l’ús de les pistes, cada usuari serà responsable de deixar en perfectes condicions la pista per a que el següent usuari pugui utilitzar-la en optimés condicions. Els usuaris hauran de retirar tots els utensilis i procedir a la neteja de la zona de descans de tot tipus d’ampolles, articles esportius i altre material que hagi fet servir durant la reserva.
 • Els usuaris hauran d’eixugar-se a la zona de dutxes abans de sortir d’elles per mantenir la neteja de la zona de vestuari.
 • Únicament es podrà fumar a la terrassa del restaurant i zona de frontó. Està prohibit fumar dins o voltants de les pistes. Els usuaris fumadors hauran de fer us dels cendrers en tot moment per conservar la neteja i bon estat de la instal·lació.

Vestimenta

 • Tant per l’ús del gimnàs, com pistes de tennis, de padel o aadd, l’usuari haurà d’anar previst de material esportiu adequat per la pràctica esportiva corresponent a cada zona esportiva, tant a nivell de tèxtil com de calçat.
 • No està permès el joc a les pistes sense samarreta, ni accés sense ella a cap instal·lació, a excepció dels vestuaris del club.
 • El personal del club podrà impedir l’accés a les zones del club on l’usuari no compleixi dita norma o impedir la pràctica esportiva per la mateixa raó.

Normativa de l’ús de la piscina

 • No està permès deixar escombraries a la piscina. S’ha de fer ús de les papereres.
 • Està prohibit l’ ingrés i estància de mascotes i animals a tota l’àrea de la piscina, sense perjudici als gossos guia per persones amb disfuncions visuals.
 • No està permès els jocs a pilota al recinte o qualsevol altre activitat que pugui molestar als altres usuaris.
 • Els nens menors de 10 anys (inclusiu), hauran d’anar acompanyats pels seus pares o un adult.
 • L’ús de les instal·lacions ha de fer-se amb la roba adequada. Es requereix roba de bany. No està permès l’ús de pantalons curts de córrer, pantalons retallats, pantalons de córrer en bicicleta, roba interior,…
 • Es requereix una dutxa de cos sencer. No està permès l’ús de les cremes bronzejadores dins de l’aigua. Es prohibeix l’ús del xampú o gel de bany a les dutxes exteriors.
 • Ingerir menjar i begudes es limita a les àrees fora de la piscina.
 • L’ús de tabac i envasos de vidre queda prohibit.
 • No està permès córrer als voltants de la piscina.
 • Tirar-se de cap o salts violents queda prohibit.
 • No està permès portar objectes que tallin, ganivets,… a l’àrea de piscina.
 • Es prohibeix l’ús de matalassos d’aigua
 • Els usuaris han d’adonar-se de les diferents profunditats abans de fer ús per tal d’evitar accidents.
 • Es prohibeix embrutar l’aigua amb pràctiques antihigèniques. Està prohibit escopir, mocar-se, orinar, posar els peus dins l’aigua sense passar abans per la dutxa o contaminar d’alguna manera l’aigua de la piscina.
 • Llençar objectes com pedres o pilotes dins de la piscina.
 • L’ús del xiclet queda limitat fora dels voltants de la piscina.
 • No està permès l’ús de la piscina per persones amb ferides, amb pegats o embenatges de qualsevol tipus o afeccions a la pell, mucoses o vies respiratòries.
 • L’ús d’aparells de reproducció, hauran de fer-se servir amb un volum que no molesti als altres usuaris.
 • Informem que per les dimensions de la piscina, segon la llei que controla la normativa de piscines d’ús públic, el club Nou Tenis Belulla, no té l’obligació d’oferir el servei de socorrista, tot i que, durant l’stage d’estiu el club contracta un cada any.

Normativa de l’ús de la sala AADD

 • L’horari de les activitats dirigides estarà exposat als llocs habituals amb les modificacions oportunes
 • La sala romandrà tancada durant les hores que no hi hagi cap activitat.
 • L’accés a la sala es realitzarà per ordre d’arribada fins a omplir la seva capacitat màxima.
 • Està prohibit introduir ampolles de vidre i motxilles a la sala
 • No entrar a la sala 5’ després d’haver començat, ni 5’ abans de terminar l’activitat ja que pot entorpir el funcionament de la mateixa.
 • Es recomanable hidratar-se abans, durant i després de la realització de la sessió.
 • Conèixer el tipus d’activitat que es realitza a cada sala abans d’entrar a classe.
 • A les classes d’Spining s’ha de fer ús de la tovallola per eixugar el suor corporal i el que pugui quedar a la bicicleta i al terra.
 • Apagar els telèfons mòbils
 • No moure les bicicletes del lloc on es troben ubicades.

Normativa de l’ús de la sala de gimnàs

 • Els menors de 16 anys tenen prohibida l’entrada al gimnàs. Solsament podran entrar sota la supervisió d’un entrenador de tennis o pàdel o d’algun tècnic de l’espai fitness.
 • Nomes es podrà fer ús de la sala de gimnàs per entrenar, i no com a sala de jocs.
 • L’accés al gimnàs serà exclusiu als abonats o usuaris que hagin contractat el servei del gimnàs.
 • Serà d’obligatori compliment l’ús de la tovallola per l’ utilització de les màquines de la sala i estores.
 • Es requereix calçat i roba esportiva adequada per accedir a la sala. El calçat haurà d’estar net (sense sorra, pedres,…) per mantenir una bona higiene de l’espai.
 • Desprès de l’ utilització de qualsevol material del gimnàs, s’haurà de deixar novament en el seu lloc per mantenir l’ordre de la sala.
 • Recomanem posar-se en mans dels nostres especialistes per tenir una bona planificació de l’entrenament físic i poder dur a terme de manera correcta els exercicis.

Motius per a l’expulsió del club

 •  Consumir drogues prohibides dins les instal.lacions
 • Estar acusat o investigat per causes judicials relacionades amb l’abús de menors, insults o amenaces de caire racista, violència de gènere o maltractaments, agressions o baralles o d’altres causes que la Direcció del Club consideri.
 • Tenir dos rebuts tornats per l’entitat bancària.

Observacions
 • El club es reserva el dret a modificar e interpretar la present normativa quan ho consideri o permetre excepcions en casos molt puntuals
 • Tot usuari té dret a exigir el compliment de la normativa tant a altres usuaris com al personal del club.
 • Si es considerés necessari, l’usuari podrà sol·licitar fulls de reclamacions o suggeriments al personal de recepció, per poder reflectir el que consideri oportú.
 • El club hi ha dret d’admissió, per tant, tot usuari, soci, alumne,… se li podrà prohibir l’entrada si no s’accepta aquesta normativa.